Ortaokullarda Okutulan “Hukuk Ve Adalet” Dersinin Öğrenciler Üzerinde Hukuka Yönelik Duyuşsal Eğilimler Algısına Etkisi
Year: January, 2016  Volume: 2  Issue: 1;  
Summary

Bu araştırmanın amacı, ortaokullarda sosyal bilimler alanında seçmeli olarak okutulması amaçlanan Hukuk ve Adalet dersinin hukuk bilincini geliştirmeye etkisini öğrenci görüşlerine göre belirlemektir. Şu ana kadar Türkiye’de, ortaokul 6 ve 7. sınıflarda seçmeli olarak okutulan bu dersin gelişimini inceleyen kapsamlı bir çalışma yapılmamıştır. Araştırmada betimsel tarama modeli ve nitel araştırma yöntemi birlikte kullanılmıştır.  Öğrencilere doldurtulan kişisel bilgi formlarının yanı sıra Hukuka Yönelik Duyuşsal Eğilimler Ölçeği ve bir anket uygulanmıştır. Ankette öğrencilere ortaokul Hukuk ve Adalet dersinin öğrencilerde hukuk bilincini geliştirmeye etkisinin ne olduğuna dair dört soru sorulmuş ve konuyla ilgili görüşleri kaydedilmiştir. Ayrıca verilen bu dersin, öğrencilere uygulanan hukuk davranış ölçeğindeki tüm davranış algılarını yükselttiği görülmüştür.  

Adil Halid ALICI * Nureddin VAN ** -- * Dr. / ** Yrd. Doç. Dr. / /
Keywords: Adalet, Hukuk, Hukuk Bilinci, Hukuk Okuryazarlığı, Sosyal Bilgiler Öğretimi.
View: 776
Email: info@jemsos.com