Radikal Feminizm: "Kişisel Olan Politiktir" Söyleminde Aile
Year: October, 2015  Volume: 1  Issue: 2;  
Summary

19. Yüzyılın yarısı ve 20.Yüzyıla damgasını vuran bir siyasi ideoloji olan feminizm kadınların haklarını savunmak amacıyla ortaya çıkmıştır. Bu çalışmanın amacı feminist teorisyenlerinden radikal feminizm savunucularının aile kurumuna bakış açılarının nasıl olduğunu irdelemektir. Radikal feministlerden Kate Millett ve Shulamith Firestone’nun feminizmin tarihi açısından oldukça öneme sahip olan “Cinsel Politika” ve “Cinselliğin Diyalektiği” adlı eserlerinden yola çıkılarak aile konusu ele alınmıştır. Firestone ailenin kadının özgürlüğünü kısıtlaması noktasında daha çok kadının biyolojik anneliği üzerinde durmuştur. Kate Millett ise ailenin kadının özgürlüğünü daha çok cinsellik açısından kısıtladığını vurgulamıştır.

 ABSTRACT: Feminism which was a remarkable political ideology in the half of 19th and in the 20th century brought into existence to defend women’s rights. The aim of this study is to scrutinize how the defenders’ perspectives of the radical feminism are on the institution of family. In this study, the topic on family was came up on the basis of Kate Millett’s and Shulamith Firestone’s books “Sexual Politics” and “the Dialectic of the Sex” which are very crucial works in terms of the history of radical feminism. In relation to family’s restriction of the woman’s freedom, Firestone dwells on the woman’s biological motherhood. But Kate Millett emphasizes that the woman’s freedom is resticted by family with regards to sexuality. 

Meltem ATAN -- Gazi Üniversitesi / Siyaset ve Sosyal Bilimler / Doktora Öğrencisi
Keywords: Radikal Feminizm, Kate Millett, Shulamith Firestone, Aile, Kız Kardeş /// Key Words: Radical Feminism, Kate Millett, Shulamith Firestone, Family, Sister
View: 2441
Email: info@jemsos.com