İlköğretim Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Ankara Örneği
Year: January, 2016  Volume: 2  Issue: 1;  
Summary

Son yılların en önemli buluşu tartışmasız internettir. Bilgisayar ve internet 21.yüzyıla dijital teknoloji çağı ismini vermiştir. Yeni bin yılın çocuklarının hayatında internet vazgeçemedikleri bir enstrümandır. İlköğretim öğrencilerinin interneti kullanma alışkanlıkları ve tutumlarının incelenmesi günümüz eğitimcileri için önemli bir uğraş alanıdır. Bundan dolayıdır ki bu çalışmada, ilköğretim öğrencilerinin bilgisayara sahip olma, internet erişimi olması, bilgisayar ve internet bilme düzeyi, interneti kullanma sıklığı ve interneti kullanma amaçları gibi değişkenlere göre internet kullanmaya yönelik tutumları saptanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın evreniAnkara ili Keçiören ilçesinde bulunan 7 farklı ilköğretim okulunda, 2013-14 eğitim öğretim döneminde öğrenim gören232’si kız ve 219’u erkek olmak üzere toplam 451 ortaokul 7. sınıf öğrencisidir. Araştırmada veri toplama aracı olarak internet kullanımına yönelik likert tipli tutum ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, öğrencilerin evinde bilgisayar olma, evinde internet erişimi olma, bilgisayar bilme düzeyi, interneti kullanma düzeyi, günlük interneti kullanım sıklığı ve interneti kullanım amacı ile internete yönelik tutumları arasında anlamlı farklılıklar olduğu, ancak cinsiyet ile internete yönelik tutum arasında anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir. Araştırmanın sonunda elde edilenbulgulara göre öğrencilerin eğitim amaçlı internete yönelik tutumların geliştirilebilmesi için çeşitli öneriler sunulmuştur.

Abstract

The Internet is unarguably the most important invention of the recent years. Our age is named as the age of digital technology due to computers and the internet. Computer is an instrument that the children of the new millennium cannot do without it. Studying the habits and the attitudes of the primary school students towards the internet use provides essential information for modern instructors. The objective of this study is to determine the attitudes of primary school students towards internet use based on variables such as possessing a computer, having an internet access, level of command of computer and the Internet, frequency and purpose of using the Internet. The target population includes 451 students consisting of 232 girls and 219 boys in the 7th grade of seven different primary schools in Keçiören district of Ankara province during the 2013-2014academic year. As data collection means, the study used Likert attitude scale on the use of the Internet. The study found significant differences between the attitudes of students towards internet and different variables like having a computer at home, having internet access at home, level of computer skill, level of using the Internet, daily frequency of using the Internet and the purpose of using the Internet. It was also found that there was no significant difference between gender and attitude towards the Internet. According to the findings of the study, various proposals were made to improve the attitudes of the students towards the Internet for education purpose.

Osman Cevat YAVUZ -- Turgut Özal Üniversitesi / / Yrd. Doç. Dr.
Keywords: Bilgisayar kullanma, Dijital Teknoloji, İlköğretim Öğrencileri, İnternet Kullanma, Tutum.
View: 860
Email: info@jemsos.com