Laiklik Kavramının Kronolojik Evrimi
Year: July, 2015  Volume: 1  Issue: 1;  
Summary

Martin Luther’in ateşlediği fitilin günümüzde de devam eden en temel tartışma konularından birisi hiç şüphe yoktur ki laiklik konusudur. Özellikle dinin küresel politikalardaki ağırlığının ve etkisinin soğuk savaş sonrasında giderek artması laiklik tartışmalarının da merkeze oturtulmasında önemli bir etken olmuştur. Dinle arasına mesafe koyan Avrupa’nın teknolojik alan başta olmak üzere hızlı ilerleyişi ve buna mukabil dini söylem ve motifleri günlük siyasal zeminin vazgeçilmezi haline getiren Ortadoğu ülkelerinin geri kalmışlığı laiklik konusundaki tartışmaların neredeyse yegâne malzemesi haline gelmiştir. Bundan dolayıdır ki ilk başlarda felsefecilerin tartışma konusu olan laiklik gelinen nokta itibariyle siyaset bilimciler, sosyologlar, hukukçular ve tarihçiler tarafından artık ele alınan bir konu olmuştur. Konunun alıcılarının çokluğu haliyle farklı bakış açılarının ve değerlendirmelerin ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Bu farklı bakış açılarından birisi de laikliğin “pasif ve dışlayıcı laiklik” olarak iki ana kategoride tasnif edilmesidir. Bu çalışmada laiklik kavramının tarihsel süreç içerisinde geçirmiş olduğu kronolojik evrim ele alınarak; pasif ve dışlayıcı laiklik kavramları açıklanacaktır.

Erdal GİŞİ -- Çankırı Karatekin Üniversitesi / / Yrd.Doç.Dr.
Keywords: Laiklik, Sekülerleşme, Pasif Laiklik, Dışlayıcı Laiklik
View: 1940
Email: info@jemsos.com